Дехтярева Елена Витальевна

 

Кандидат филологических наук
доцент кафедры украинской филологии
факультет славянской филологии и журналистики


Образование

 

Дехтярева Елена Витальевна1986-1991г.г – Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе, филологический факультет, специальность «русский язык и литература», квалификация «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».

2008-2011 гг. – аспирантура Таврического национального университета имени В. И. Вернадского.

2012 г. – защита в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороди кандидатской диссертации на тему: «Діалектна фразеологія в художньому тексті (на матеріалі творчості письменників Покуття і Гуцульщини кінця XIX – початку XX ст.)».

 

Опыт работы

 

1991–1992 гг. – учитель русского языка и литературы Гвардейской средней школы № 3 Симферопольского района.

1992–2001 гг. – учитель русского языка и литературы средней школы № 11 им. Серго Орджоникидзе города Керчь.

2001–2005 гг. – преподаватель филиала кафедры украинского языкознания Керченского экономико-гуманитарного института ТНУ им. В. И. Вернадского.

С 2005 года работала на должности лаборанта кафедры украинского языкознания, ассистента кафедры культуры украинского языка факультета украинской филологии ТНУ им. В. И. Вернадского.

С ноября 2011 года – ассистент, а с февраля 2013 года – доцент кафедры культуры украинского языка.

 

Научные интересы

 

проблемы фразеологии, диалектной фразеологии, этнолингвистики, лингвокультурологии, межъязыковой коммуникации

 

Основные публикации

 

 1. Завдання й методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету фізики й комп’ютерних технологій : методичні вказівки з курсу. – Сімферополь ТНУ, 2014. – 41 с. (у співавторстві з О. Ю. Прадід).
 2. Діалектологія української мови : методичні вказівки з курсу. – Сімферополь : ТНУ, 2013. – 26 с.
 3. Проблеми історії української літературної мови на сторінках часопису «Мовознавство» (1967–2012 рр.) : Бібліографічний і тематичний покажчики. – Сімферополь : ТНУ, 2013. – 40 с. (у співавторстві з Ю. Ф. Прадідом).
 4. Діалектна фразеологія як відображення духовної культури та світогляду українців // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ : Видавництво ЛНПУ “Альма-матер”. – № 11(79). – 2004. – С. 249–253.
 5. Особливості вживання діалектної фразеології в художньому тексті (на матеріалі повісті Ольги Кобилянської “Через кладку” // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия “Филология”. – Т. 19 (58), № 3. – 2006. – С. 39–42.
 6. Особливості вживання діалектних фразеологічних одиниць у художньому тексті (на матеріалі творів західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст. // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия “Филология”. – Т. 20 (59), № 6. – 2007. – С. 224–229.
 7. Проблеми діалектної фразеології в дисертаційних дослідженнях українських учених (90-ті роки XX – поч. XXI ст.) // Ученые записки Таврического национального университета имени. В. И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Т. 22 (61), № 4. – Ч. 2. – 2009. – С. 10–17.
 8. Діалектні фразеологічні одиниці у художніх текстах (на матеріалі творчості письменників Буковини кінця XIX – початку XX ст.) / Сучасні наукові парадигми : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової практичної конференції (Горлівка, 15 березня 2011 р.) ; редкол.: О. Ф. Таукчі (відп. ред.) [на ін.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІМ, 2011. – С. 39–42.
 9. Прийоми емоційно-експресивного використання діалектних фразеологічних одиниць у художніх текстах // Лексикографічний бюлетень : Збірник наукових праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. – Вип. 20. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 81–89.
 10. Прийоми експресивно-стилістичного використання діалектних фразеологічних одиниць у художніх текстах // Мова і культура : Науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. І (155). – С. 173–179.
 11. Діалектні фразеологізми в художніх текстах як джерело лінгвокультурологічних студій // Слов’янський збірник : Збірник наукових праць. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 121–126.
 12. Дефразеологізація діалектних фразеологізмів у художньому тексті // Ученые записки Таврического национального университета имени. В. И. Вернадского. – Симферополь : Изд-во Таврич. национ. ун-та им. В. И. Вернадского, 2012. – С. 89–93. – (Серия “Филология. Социальные коммуникации” ; Т. 25 (64), № 3 (2).).
 13. Діалектна фразеологія української мови як об’єкт лінгвостилістики // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2013. – № 252. – 194–197.
 14. Лексичні запозичення в компонентному складі діалектних фразеологізмів (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX) // Філологічні студії : збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2013. – 23–29. – (Науковий вісник Криворізького національного університету : Вип. 9. – Ч. 2.).
 15. Діалектна фразеологія в художніх текстах як відображення вірувань українського народу // Ученые записки Таврического национального университета имени. В. И. Вернадского. – Симферополь : Изд-во Таврич. национ. ун-та им. В. И. Вернадского. – (Серия “Филология. Социальные коммуникации” ; Т. 27(66), № 1. Ч. 1. – 2014. – С. 61–65.
 16. Фразеологізми як засіб творення експресивно-емоційного фону художніх текстів // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Т. 27 (66), № 4. – 2014. – С. 189–195. – 0,4 п. л.
 17. Лінгвокультурологічний аспект вивчення діалектних фразеологізмів у художніх текстах // Наукові записки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 131–134 (сборник включен в наукометрическую базу Copernicus). – 0,25 п. л.
 18. Діалектні фразеологізми в художніх текстах як джерело для лінгвокультурологічних досліджень) // Устойчивые фразы в парадигмах науки: Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В. Л. Архангельского. – Тула: Издательско-полиграфическое объединение С-принт, 2015. – С. 368–372. – 0,3 п. л.
 19. Диалектная фразеология в художественных произведениях как отражение национально-культурных особенностей украинского народа // Язык как система и деятельность – 5. Материалы Международной научной конференции; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – С. 25–27. – 0,2 п. л.
 20. Лінгвокультурологічні особливості відтворення життя людини в діалектних фразеологізмах української мови (на матеріалі творів західноукраїнських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття) // Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця ХІХ – початку ХХ століття у вимірах інтертекстуальності: Тези доповідей наукової конференції. – 2015. – С. 63–65. – 0,2 п. л.
 21. Функціонування фразеологічних одиниць з діалектним компонентом у мові художніх творів // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Научный журнал. – Т. 1 (67) № 1. – 2015. – С. 35–39.
 22. Щодо морфологічної структури особових імен-композит в українській мові // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Научный журнал. – Т.1 (67) № 1. – 2015. – С. 184–188. (в соавторстве с Супрун А.В.).
 23. Діалектні фразеологізми як засіб стилізації розмовності в художньому тексті / Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции / отв. ред. Г. Ю. Богданович. − Симферополь, 2016. – С. 100-–101.
 24. Щодо визначення поняття діалектна фразеологічна одиниця (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників) // Słowiańska frazeologia gwarowa: pod redakcją Macieja Raka i Kazimierza Sikory. – Biblioteka „LingVariów”. – T. 23. – Redaktor naukowy serii Mirosław Skarżyński. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. – С. 53-61.
 25. Роль фразеологических единиц с диалектным компонентом в языке художественных произведений / Сборник тезисов ІІ научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ имени В.И. Вернадского». –Симферополь, 2016. – С. 668-669.
 26. Стилістичні функції народно-розмовних фразеологізмів у драмах Михайла Старицького / Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в контексті тенденцій драматизації та театралізації художнього процесу: тези доповідей наукової конференції / наук. редактор В. І. Гуменюк. — Сімферополь, 2016. – С. 94-95.
 27. Відображення галицько-буковинських діалектних фонетичних рис у компонентному складі фразеологічних одиниць (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст.) // Филологический аспект. – 2017. – № 2. – С. 79-84.
 28. Стилистический потенциал диалектных фразеологизмов в художественной литературе (на материале призведений украинских писателей конца XIX –начала XX в.) // Живое слово: фольклорно-диалектологический альманах. Вып. 5: Материалы Всерос. науч. конф. «Диалекты как экологическая зона языка, посвящ. памяти проф. Р.И. Кудрящовой / общ. ред. и сост. поф. Е.В. Брысиной и В.И. Супруна. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ, 2017. – С. 87-89.
 29. Стилістичні функції фразеологічних одиниць у драмах Михайла Старицького / Межкультурные коммуникации: тезисы докладов участников международной научной конференции / отв. ред. Г. Ю.Богданович. − Симферополь, 2017. − С. 104-105.

 

Участие в конференциях

 

 • Международная научная конференция «Актуальні проблеми лексикографії», до 90-річчя професора Лариси Григорівни Скрипник (г. Киев, 2011 г,);
 • ІІ Всеукраинская научно-практическая конференция «Сучасні наукові парадигми» (г. Горловка, 15 марта 2011 г);
 • ХXI Международная научная конференция “МОВА І КУЛЬТУРА” імені Сергія Бураго (г. Киев, 27-29 сентября 2012 г.);
 • Международная научная конференция “Фразеологія й мовна гра” (г. Симферополь, 11-15 сентября 2012 г);
 • І Международная конференция “Нова лінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти” (г. Одесса, 25-26 октября 2012 г);
 • Международная научная конференция «Устойчивые фразы в парадигмах науки», посвящённая 100-летию со дня рождения Владимира Леонидовича Архангельского (г. Тула, 8–11 июня 2015 г.);
 • Ежегодная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов факультета украинской филологии ТНУ имени В.И. Вернадского (г. Симферополь, 2006 – 2014 гг.);
 • І Научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь, ) 19-26 октября 2015 г.);
 • VІ Международная научная конференция «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі» (г. Каменец-Подольский, 24–25 апреля 2015 г.);
 • Международная научная конференция «Язык как система и деятельность» (г. Ростов-на-Дону, 25–27 сентября 2015 г.);
 • Международная научная конференция «Славянская диалектная фразеология» (г. Краков, Польша, 3-4 октября 2015 г.);
 • Международная научно-практическая конференция «Фразеологизм и слово в художественном, публицистическом и народно-разговорном дискурсах» (г. Кострома, 21–23 марта 2016 г.);
 • Международная научная конференция «Межкультурные коммуникации: научные школы и современные направления лингвистических исследований» (г. Симферополь, 18-20 апреля 2016 г.);
 • VI научно-практическая конференция при участии международных ученых «Тарас Шевченко і сьогодення» (г. Симферополь, 26-27 мая 2016 г.);
 • Всероссийская научно-практическая конференция «Диалекты как экологическая зона языка», посвященная памяти профессора Р. И. Кудряшовой и 70-летию со дня ее рождения (г. Волгоград, 26-28 сентября 2016 г.);
 • V Международная научная конференция «Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и диахронии: знак, слово, текст» (г. Симферополь, 11-14 октября 2016 г.);
 • ІІ Научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых «Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь, 24-28 октября 2016 г);
 • Научно-практическая конференция «Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців кінця століття у вимірах інтертекстуальності» (г. Симферополь, 26-28 октября 2016 г.).
 • Международная научная конференция «Межкультурные коммуникации: русский язык в современном измерении» (г. Симферополь, 24-27 апреля 2017 г.).
 • VІІі Научно-практическая конференция  «ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СЬОГОДЕННЯ (г. Симферополь, 22-23 мая 2017 г.).

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники