Прадид Ольга Юрьевна

 

Кандидат филологических наук
доцент кафедры методики преподавания
филологических дисциплин
факультет славянской филологии и журналистики


 

Образование

2001–2005 гг. – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.
Специальность — филология, украинский язык и литература.

2003–2008 гг. –– Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.
Специальность — правоведение.

Занимаемая должность

 Доцент кафедры методики преподавания филологических дисциплин.

Ученая степень

Кандидат филологических наук.

2014 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Украинский язык».
Тема диссертационного исследования — «Словотвірні та граматичні особливості назв розділів і статей Кримінального кодексу України».

pradid

Сфера профессиональных интересов

 • юридическая лингвистика;
 • письменные коммуникации в юриспруденции;
 • актуальные проблемы языкознания;
 • стилистика делового общения.

Преподаваемые дисциплины

 • орфографический и пунктуационный практикум;
 • письменные коммуникации в юриспруденции;
 • стилистика делового общения;
 • русский язык и культура речи.

Опыт работы

Общий рабочий стаж  —  с 2001 г.

С мая 2009 г. – преподаватель Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.

С апреля 2014 г. – на должности доцента.

Публикации в научных изданиях

 1. Прадід О.Ю. Синтаксична структура назв розділів Кримінального кодексу України // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 134-137.
 2. Прадід О.Ю. Поліпредикативні конструкції в законодавчому акті (на матеріалі назв розділів і статей Кримінального кодексу України) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Том 23 (62). – № 1. – Ч. 2. – С. 106-116.
 3. Прадід О.Ю. Формування юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 30-35.
 4. Прадід О.Ю. Особливості функціонування іменників у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2012. – Том 25 (64). – № 4. – Ч. 2. – С. 133-142.
 5. Прадід О.Ю. Особливості функціювання сполучних засобів у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Вип. 27. – Донецьк. 2013. – С. 61-65.
 6. Прадід О.Ю. Вставлені конструкції в назвах розділів і статей Кримінального кодексу України // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. Київ, 24-26 квітня 2012 р. – К.: ІУМ НАНУ, 2012. – С. 149-151.
 7. Прадід О.Ю. Юридична лінгвістика, правнича лінгвістика чи…? // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функціонування державної мови. Київ, 30 листопада 2012 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 171-174.
 8. Прадід О.Ю. Прості речення в назвах розділів і статей Кримінального кодексу України // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. VI Міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функціонування державної мови. Київ, 5 листопада 2010 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. – С. 71-73.
 9. Прадід О.Ю. Особливості функційного вияву прикметників, числівників, займенників і прислівників у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. Наук. праць. – Вип.9. Ч.2 / [редкол.: Ж.В. Колоїз (відп. ред.), П.І. Білоусенко, А.З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – С. 136-144.- с.378.
 10. Прадід О.Ю. Типологійні вияви формально неускладнених простих номінативних речень (на матеріалі назв розділів і статей Кримінального кодексу України) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2013. – Том 26 (65). – № 4. – Ч. 1. – С. 115-125.- с.432.
 11. Прадід О., Прадід Ю. Типологійні вияви формально ускладнених простих номінативних речень (на матеріалі назв розділів і статей Кримінального кодексу України) // Мовний простір граматики : актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – С. 172-182.- 485 с.
 12. Прадід О.Ю., Прадід Ю.Ф. Уживання займенників у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України. // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листоп. 2013 р.) . – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С. 8-11.
 13. О.В.Дехтярьова, О.Ю.Прадід. Завдання й методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 1,2 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040204 «Прикладна фізика», 6.040203 «Фізика», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0402 фізико-математичні науки. – Сімферополь, 2014. – с.40.
 14. Самойлович Л.В., Прадід О.Ю. Розвиток юридичної термінографії у 11 пол. Х1Х-ХХ ст. (загальний огляд) // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь: 2004. – Вип. 5. – С. 208-214.
 15. Прадид О.Ю. Юридико-лингвистические исследования — важная составляющая судопроизводства // Юрислингвистика І (ХІІ): Научно-практический журнал. – Кемерово, 2012. — С. 181-184.
 16. Прадид О.Ю. Развитие юридической лингвистики как отдельной науки в России во второй половине ХХ – начале ХХI в. // Современные проблемы социально-гуманитарных наук: Научно-теоретический журнал. – Казань, 2015. — №1(1). — С. 101-103.

Участие в конференциях

 • Читання, присвячені 90-ій річниці від дня народження проф. С.П. Бевзенка (Київ, 2010),
 • VІ міжвишівська науково-практична конференція з проблем розвитку та функціонування державної мови «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (Київ, 2010),
 • Інтернет-конференція «Право як дискурс, текст і слово» (Росія, Кемерово, 2010 – 2011),
 • ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених «Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство» (Київ, 2012),
 • УІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем розвитку та функціонування державної мови «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (Київ, 2012),
 • ІІ Интернет-конференция «Юрислингвистика: судебная лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология, юридико-лингвистическая герменевтика» (Россия, Кемерово, 2012),
 • Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – УІІ» (Донецьк, 2013),
 • Отчетные научно-практические конференции профессорско-преподавательского состава Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь, 2009 – 2015).

   

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники