Тутова Ольга Васильевна


Кандидат педагогических наук
доцент кафедры информационно-полиграфических технологий
факультет информационно-полиграфических технологий

 

 

Дата рождения   05.03.1982 г.

Образование

2005 г. – Донецкий национальный университет.
Специальность: «Математика». Магистр математики, преподаватель математики и информатики.

Занимаемая должность

Доцент кафедры информационно-полиграфических технологий.

Ученая степень

Кандидат педагогических наук.

Научная специальность

 «Теория и методика обучения (математика)».

Сфера профессиональных интересов

 • эвристическое обучение математике и информатике;
 • применение информационно-коммуникационных технологий в обучении математике;
 • подготовка будущего учителя к использованию информационно-коммуникационных технологий в эвристическом обучении математике;
 • технические средства обработки информации;
 • управление цветом в полиграфии.

Преподаваемые дисциплины

Специальность на которой ведётся обучение — 23.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства.
Преподаваемые дисциплины:

 • основы управления цветом;
 • технические средства цифровых систем обработки информации.

Общий стаж работы — 13 лет.

Стаж работы по специальности — 13 лет.

Публикации в научных изданиях

Публикация в научных журналах:

 1. Тутова О.В. Научно-методическая подготовка будущего учителя математики к использованию ИКТ / О.В. Тутова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. збірник наукових робіт. – Вип. 24. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2005. – С. 87 – 92.
 2. Тутова О.В. Готовність майбутнього вчителя математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.В. Тутова // Вісник Черкаського університету: серія «Педагогічні науки». – Вип. 93. – Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2006. – С. 157 – 162.
 3. Тутова О.В. Методичні вимоги до організації процесу навчання математики на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.В. Тутова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 27. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – С. 95 – 101.
 4. Тутова О.В. Сім родзинок однієї теми / О. Скафа, О. Тутова// Математика в школі. – 2007. – № 4. – С. 24 – 29.
 5. Тутова О.В. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя математики / О.В. Тутова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 28. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – С. 100 – 104.
 6. Тутова О.В. Неперервність у формуванні ІКТ – компетентності майбутнього вчителя математики / О.В. Тутова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – Вип. 27. – С.41 – 47.
 7. Тутова О.В. Модель формування ІКТ-компетенцій майбутнього вчителя математики / О.В. Тутова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 30. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2008. – С. 35 – 39.
 8. Тутова О.В. Евристичне навчання математики як комп’ютерно зорієнтована методична система / О.І. Скафа, О.В. Тутова // Збірник наукових праць Бердянского державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ, БДПУ, 2009. – С.73 – 80.
 9. Тутова О.В. Методичні вимоги до підготовки майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі евристичного навчання математики / О.В. Тутова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 32. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – С. 146 – 155.
 10. Тутова О.В. Організація самостійної роботи студентів зі створення комп’ютерної підтримки евристичного навчання математики / О.В. Тутова // Вісник Черкаського університету: серія «Педагогічні науки». – Вип. 162. – Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 2009. – С. 157 – 166.
 11. Тутова О.В. Технологія впровадження курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в евристичному навчанні математики» в систему підготовки майбутніх учителів математики // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. — Вип. 33. – С. 62 – 70.
 12. Тутова О.В. Психолого-педагогічні передумови формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ в евристичному навчанні математики // Вісник Черкаського університету: серія «Педагогічні науки». – Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 181. – Ч.1. – С. 117 – 123.
 13. Тутова О.В. Система завдань з формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання ІКТ в евристичному навчанні математики // Вісник Черкаського університету: серія «Педагогічні науки». – Вип. 191. – Ч.4. – Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 2010. – С. 121 – 127.
 14. Тутова О.В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів математики зі створення засобів евристичного навчання математики // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 6. – С. 133 – 138.
 15. Тутова О.В. Деякі прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів біологічного факультету у курсі вищої математики // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 34. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. – С. 49 – 52.
 16. Тутова О.В. Прийоми використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у навчанні теми «Похідна та її застосування» / С.Б. Павлова, О.В. Тутова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 35. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2011. – С. 192 – 197.
 17. Тутова О.В. Евристична складова професійної готовності майбутнього вчителя математики до вико­ристання інформаційно-комунікаційних техно­логій у професійній діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових робіт. – Вип. 32. – Кривий Ріг: Вид-во КДПУ, 2011. – С. 101–106.
 18. Тутова О.В. Управління навчальною діяльністю студентів у курсі «Лінійна алгебра» засобами евристико-дидактичних конструкцій / А.М. Свіріденко, О.В. Тутова // Вісник Черкаського університету: серія «Педагогічні науки». – Вип. 201. – Ч.1. – Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 73–78.
 19. Тутова О.В. Проектування навчально-методичних комплексів для підтримки евристичного навчання математики / Н.С. Малкова, О.В. Тутова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 36. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2011. – С. 79 – 83.
 20. Тутова О.В. Презентація як елемент комп’ютерно-орієнтованого уроку математики / О.І. Скафа, О.В. Тутова // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 35–39.
 21. Тутова О.В. Использование презентаций в обучении математике в 3 классе // О.В. Тутова, С.В. Тутова / Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО КГУ, 2014. – Вып. 46 – Ч. 6. – С. 213–221.
 22. Тутова О.В. Актуальные проблемы борьбы с использованием информационных технологий в террористических целях // Н.И. Журавленко, О.В. Тутова, Л.Е. Шведова / Евразийский юридический журнал. – 2015. – Вып. 7 (86). – С. 254–256.
 23. Тутова О.В. История развития технического обеспечения оперативно-розыскной деятельности // Н.И. Журавленко, О.В. Тутова / Евразийский юридический журнал. – 2016. – Вып. 2 (93). – С. 306–309.

Публикации  РИНЦ

 1. Тутова О.В. Использование профессионально-ориентированных заданий для активизации учебно-познавательной деятельности курсантов на занятиях по информатике / Математические методы и информационно-технические средства: материалы XI Всерос. науч.-практ. конф., 19 июня 2015 г. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2015. – С. 300–303.
 2. Тутова О.В. Основные направления борьбы с угрозами кибертерроризма // Н.И. Журавленко, О.В. Тутова / Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики: монография / под общей редакцией С.А. Буткевича. – Симферополь: Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, 2015. – С. 303–311.
 3. Тутова О.В. Использование эвристических методов в процессе обучения информатике будущих сотрудников ОВД / Научно-практическая конференция «Молодая наука»: сборник трудов, г. Евпатория, 05-06 ноября 2015 г. — Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2015. – С. 336–338.
 4. Тутова О.В. Методы борьбы с кибертерроризмом / Н.И. Журавленко, О.В. Тутова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском федеральном округе: проблемы теории и практики» (г. Симферополь, 08 октября 2015 г.). – С. 248-252.
 5. Тутова О.В. Способы совершения компьютерных преступлений / Н.И. Журавленко, О.В. Тутова // Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции «Проблемы информационной безопасности» (г.Гурзуф, 25-27 февраля 2016 г.). – С. 27-36.
 6. Тутова О.В. Экономическая разведка и борьба с нею за рубежом / Н.И. Журавленко, О.В. Тутова // Труды XIII Международной научно-практической конференции «Теория и практика экономики и предпринимательства» (г. Симферополь–Гурзуф, 21-23 апреля 2016 г.). – С. 28-31.
 7. Тутова О.В. Особенности внедрения современных информационных технологий / Л.Е. Шведова, Н.И. Журавленко, О.В. Тутова // Символ науки. – 2016. – № 1–2 (13). – С.113–116.
 8. Тутова О.В. Защита персональных данных в Республике Крым и городе Севастополе / Н.И. Журавленко, О.В. Тутова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Развитие государственности и права в Республике Крым: реалии и перспективы» (г. Симферополь, 05 февраля 2016 г.). – С. 198-201.
 9. Тутова О.В. Аналитическая работа в сфере оперативно-разыскной деятельности / Н.И. Журавленко, О.В. Тутова, Е.Н. Яковец // Материалы 2-й международной научно-практической конференции «Проблемы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов» (г. Белгород, 16 октября 2015 года). – С. 164–169.
 10. Тутова О.В. Обучение курсантов расследованию компьютерных преступлений в курсе «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» / О.В. Тутова // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности в Крымском федеральном округе» (г. Краснодар, 16 июня 2016 года). – С. 306–310.

Другие публикации

 1. Тутова О.В. Личностно-ориентированный подход на уроках информатики / О.В. Тутова // Відкритий урок. – Київ: Видавництво «Плеяди», 2004. – №№21–24.
 2. Тутова О.В. Цикл уроків для 10 класу з теми «Електронні таблиці» з навчально-методичним забезпеченням // Інформатика. – Київ: Шкільний світ, 2006. – № 35 (371).

Участие в конференциях

 • Тутова О.В. Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках информатики / О.В. Тутова // Збірник доповідей регіонального науково-практичного семінару «Технології особистісно орієнтованого навчання» (Донецьк, лютий, 2004) / За редакцією проф. В.І. Сторожева – Донецьк: ТОВ «Норд-Компьютер», 2004. – С. 58–65.
 • Тутова О.В. Привлечение учащихся к поисковой деятельности по созданию интерактивных средств обучения / О.В. Тутова // Збірник доповідей регіональної науково-практичної конференції «Оптимальне педагогічне спілкування в умовах гуманізації освіти» (Донецьк, грудень, 2004) / За редакцією проф.В.І. Сторожева – Донецьк: ТОВ «Норд-Компьютер», 2004. – С. 102–105.
 • Тутова О.В. Приемы организации эвристической деятельности на компьютерно-ориентированном занятии по математике / О.В. Тутова // Матеріали ХІ регіонального науково-методичного семінару (дистантного) «Застосування та удосконалення методики викладання математики» (Донецьк, травень, 2005). – Донецьк, 2005 – С. 35–37.
 • Тутова О.В. Интегрирование математики и информатики в процессе развития самостоятельной деятельности учащихся / О.В. Тутова // Збірник доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи» (Полтава, грудень, 2005). – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 224–225.
 • Тутова О.В. О проблеме подготовки будущего преподавателя математики к практике использования ИКТ / О.В. Тутова // Збірник доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Евристичне навчання математики» (Донецьк, листопад, 2005). – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2005. – С. 440–441.
 • Тутова О.В. Методика використання евристико-дидактичних конструкцій у процесі навчання математики / О.В. Тутова, Ю.П. Селявкіна // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розробки та впровадження комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання» (Біла Церква, грудень, 2006). – Біла Церква: Навчально-видавничий центр Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, 2006. – С. 54–55.
 • Тутова О.В. Математична компетентність учителя як передумова впровадження ІКТ у навчання / О.В. Тутова // Збірник доповідей регіональної науково-практичної конференції Донецького національного університету «Реалізація компетентністного підходу в освіті» (Донецьк, березень, 2006) / За редакцією проф.В. І. Сторожева. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – С. 298–300.
 • Тутова О.В. До питання готовності майбутнього вчителя математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.В. Тутова // Матеріали ХІІ регіонального науково-методичного семінару (дискантного) «Застосування та удосконалення методики викладання математики» (Донецьк, травень, 2006). – Донецьк: 2006. – С. 127–128.
 • Тутова О.В. К вопросу о формировании спецкурсов компьютерного назначения для учителя математики / О.В. Тутова // Матеріали науково-методичної конференції Донецького національного університету «Тенденції та перспективи сучасної університетської освіти» (Донецьк, квітень, 2006) / За ред. акад. НАН України В. П. Шевченка. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 57
 • Тутова О.В. Формування системи знань про ІКТ у майбутніх вчителів математики / О.В. Тутова // Матеріали одинадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (Київ, травень, 2006). – К.: ТОВ «Задруга», 2006. – С. 936.
 • Тутова О.В. Структура педагогічної діяльності сучасного вчителя математики / О.В. Тутова // Збірник доповідей регіональної науково-практичної конференції Донецького національного університету «Сучасні проблеми якості освіти» / За редакцією проф. В.І. Сторожева. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – С. 377–379.
 • Тутова О.В. Інформаційна культура майбутнього вчителя математики / О.В. Тутова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Математична освіта в України: минуле, сьогодення, майбутнє» (Київ, жовтень, 2007). – К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2007. – С. 330–331.
 • Тутова О.В. Про структуру методичної системи навчання математики на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.В. Тутова // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (Черкаси, квітень, 2007). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С.211–212.
 • Тутова О.В. До питання про доцільність використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання математики / О.В. Тутова // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи» (Полтава, квітень, 2008). – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 192–193.
 • Тутова О.В. К вопросу о преемственности в изучении спецкурсов компьютерного назначения будущими учителями математики / О.В. Тутова // Материалы международной научной конференции «Информатизация образования–2008: интеграция педагогических технологий» (Минск, октябрь, 2008). – Минск.: БГУ, 2008. – С. 545–550.
 • Тутова О.В. Про деякі етапи розробки комп’ютерної підтримки уроку математики / О.В. Тутова // Матеріали VІ Всеукраїнської конференції молодих науковців «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці – 2008» (Черкаси, травень, 2008). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 108.
 • Тутова О.В. Щодо питання про загальні принципи навчання математики на основі використання ІКТ / О.В. Тутова // Матеріали дванадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (Київ, травень, 2008). – Том 2. – К.: ТОВ «Задруга», 2008. – С. 347.
 • Тутова О.В. Організація академічним куратором самостійної діяльності студентів-першокурсників // Матеріали І регіональної науково-практичної конференції «Інститут академкураторства у кредитно-модульній системі навчання в Україні» (Донецьк, березень, 2008). – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 96–97.
 • Тутова О.В. Конкурс на лучшего академического куратора ДонНУ // Матеріали І регіональної науково-практичної конференції «Інститут академкураторства у кредитно-модульній системі навчання в Україні» (Донецьк, березень, 2008). – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 83–86.
 • Тутова О.В. Про деякі загальні принципи навчання математики на основі використання ІКТ / О.В. Тутова // Збірник статей та тез доповідей регіональної науково-практичної конференції Донецького національного університету «Педагогічні технології» (Донецьк, березень, 2008) / За редакцією проф.В. І. Сторожева. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2008. – С. 364–366.
 • Тутова О.В. Комп’ютерно-орієнтована система евристичного навчання математики / О.І. Скафа, О.В. Тутова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної кон­ференції «Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи» (Бердянськ, вересень, 2009). – Бердянск: БДПУ, 2009. – С. 107–108.
 • Тутова О.В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів математики до використання ІКТ у процесі навчання / О.В. Тутова // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Інноваційні процеси та технології в сучасному університеті» (Донецьк, квітень, 2009). – У 3-х томах. – Том 2. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 179–180.
 • Тутова О.В. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математики / О.В. Тутова // Матеріали Міжнародної науково-методич­ної дистанційної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Евристика і дидактика математики». – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – С. 149–151.
 • Тутова О.В. Програмування евристичних конструкцій як елемент формування професійної діяльності студентів-математиків / О.В. Тутова // Матеріали наукової конференції профе­сорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007–2008 рр. (Донецьк, квітень – травень, 2009) / Під ред. В. П.  Шевченка, С. В. Беспалової. – У 2-х томах. – Т.1. – Природничі науки. – Донецьк: Цифрова типографія, 2009. – С. 36.
 • Тутова О.В. Самостійна робота студентів педагогічних ВНЗ зі створення комп’ютерної підтримки евристичного навчання математики / О.В. Тутова // Матеріали Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Евристичне навчання математики» (Донецьк, жовтень, 2009). – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – С. 180–181.
 • Тутова О.В. Формування ІКТ – компетентності майбутнього вчителя математики / О.В. Тутова // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Якісна освіта ХХІ століття: проблеми і пошуки» (Донецьк, березень, 2009). – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – С. 108.
 • Тутова О.В. Формування методичної складової ІКТ – компетентності майбутніх учителів математики / О.В. Тутова // Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні» (Вінниця, грудень, 2009). – Вінниця: Планер, 2009. – С. 166–167.
 • Тутова О.В. Щодо питання про наступність у формуванні ІКТ-компетентності майбутніх вчителів математики / О.В. Тутова // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (Черкаси, квітень, 2009). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2009. – С. 271–272.
 • Тутова О.В. Прийоми формування методичної складової професійної готовності майбутніх учителів до використання ІКТ в евристичному навчанні математики // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (Черкаси, листопад, 2010). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – С.376–377.
 • Тутова О.В. Використання евристично-орієнтованого навчально-методичного комплексу у навчанні математики // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної дистанційної конференції-конкурсу молодих учених, аспірантів і студентів «Евристика і дидактика математики». – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2011. – С. 65–66.
 • Тутова О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації навчально-пізнавальної евристичної діяльності учнів у навчанні математики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики». До 80-річчя з дня народження доктора педагогічних наук, професора З.І. Слєпкань (Київ, травень, 2011). – Київ: НПУ імені М.П. Драгома­нова, 2011. – С. 294–295.
 • Тутова О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні курсу «Лінійна алгебра» // Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців «Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання мате­матики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах» (Кривий Ріг, лютий, 2011). – Кривий Ріг: Криворізький держ. пед. ун-т, 2011. – С. 39–42.
 • Тутова О.В. Деякі прийоми навчання майбутніх учителів проектувати фрагменти комп’ютерно-орієнтованих уроків в евристичному навчанні математики // Матеріали всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю в 3-х томах «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*ПЛЮС-2011»» (Суми, лютий, 2011). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2011. – Том ІІІ. – С.66–68.
 • Тутова О.В. Комп’ютерні засоби навчання теми «Похідна та її застосування» / Н.М.Полякова, О.В. Тутова // Матеріали наукової конференції профе­сорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009-2010 рр. (Донецьк, квітень-травень, 2011) / Під ред. П. В. Єгорова, С.В. Беспалової. – У 2-х томах. – Т.1. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – С. 44.
 • Тутова О.В. Прийоми формування у майбутніх учителів умінь організувати комп’ютерно-орієнтовані уроки в системі евристичного навчання математики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» (Вінниця, квітень, 2012). – Вінниця: ВДПУ, 2012. – С. 175–178.
 • Тутова О.В. Приемы использования компьютерно-ориентированных средств обучения в курсе высшей математики // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти–2012» (Донецьк, травень, 2012). – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 326–329.
 • Тутова О.В. Профессионально-ориентированные задания как средство формирования информационной культуры будущих сотрудников ОВД / Журавленко Н.И., Тутова О.В. // Материалы международной учебно-методической конференции «Повышение качества образования и подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации», 26-27 мая 2016 г. – Т.1 – Караганды: КЭУК. – С. 620–622.

Контактная информация

Е-mail:  tutova-olga@rambler.ru

 

 

 

 

 

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники